Taxi Sør AS sin historie (fra 1994 – 2004)

 

 

Taxi Sør ANS.

1994-1998
1 mai 1994 ble Taxi Sør ANS startet av 5 drosjeløyvehavere i Kristiansand. Det ble en vanskelig start, men med et stort pågangsmot og godt initiativ kom driften i gang og kundemassen økte. Det ble så søkt om 1 bussløyve til sentralen. Noe senere søkt om reserveløyver slik at hver løyvehaver hadde dette.Ca ett år etterpå ble det 2 overganger til Taxi Sør fra Kristiansand Taxisentral. Disse ble også gitt reserveløyver for å kunne møte en stadig økende etterspørsel etter drosje. På dette tidspunkt økte kjøringen slik at det ble nødvendig å søke om bussløyver som var tilrettelagt for transport av kunder med funksjonshemming. Sentralens lønnsbudsjetter varierte fra kr.100-180 000. Selskapet er formelt og juridisk avviklet.

Taxi Sør AS.

1998.
Taxi Sør AS ble stiftet 2 november 1998 av 10 drosjeeiere i Kristiansand løyvedistrikt med en aksjekapital på 50 000 NOK.
2 løyvehavere fra Kristiansand Taxisentral (Agder Taxi ) søkte overgang til Taxi Sør ANS. Disse stilte som krav at selskapet ble avviklet eller omdannet til et aksjeselskap der styret hadde større fullmakter og bedre planleggingsmuligheter. Det ble da nødvendig å se på Taxi Sør ANS som organisasjon. Man fant ut at det var nødvendig med en ny effektiv organisasjon som var mer moderne, og tilknytningen til sentralen skulle skje ved vedtekter og transportøravtaler. Selskapet hadde da 14 drosjeløyver og en omsetning på ca 850 000 NOK. Taxi Sør AS ble da ledet av et interimstyre med Heidi Sletten som arbeidende styreformann

1999.
1. Januar 1999 var driften i Taxi Sør AS et faktum. Man startet med å utvikle administrasjonen og økonomiske styringssystemer, som skulle ta sikte på å omdanne en liten taxisentral til å bli en effektiv organisasjon. Dette skulle komme kundene til gode med henblikk på pris og kvalitet. Fremdeles var Taxi Sør en liten organisasjon. Mye av organisasjonen ble drevet på dugnad av en liten gruppe. Selskapet rådde da over 18 drosjeløyver og hadde en omsetning på ca 2 000 000 NOK. Heidi Sletten ledet styret frem til generalforsamlingen i juni. Jan Aage Sletten ble da valgt som styreformann for selskapet.

2000.
Det var nå blitt utviklet en administrasjon som skulle å bygge opp sentralen til et effektivt transportfirma innen personbefordring. Sentralbordet ble bemannet med ca 70 % belegg av ansatte. Drosjeeierne satt 30 % på dugnad.
Turbilsentralen ANS ble kjøpt opp av selskapet og deretter lagt ned. Det ble samtidig rettet emisjon mot tidligere innehavere ,de gikk da inn som aksjonærer i Taxi Sør AS. Det ble samtidig prosjektert og besluttet å investere i et moderne formidlingssystem hvor man gikk over fra sentralbord med radiokommunikasjon til full datadrift (NERA TDS formidlingssystem via GPS flåtestyringssystem mellom sentral og biler). Det ble også innført 100% belegg med ansatte på sentralbordet fra november da anlegget ble satt i drift.
I år 2000 bestod sentralen av 25 biler og 10 busser altså 35 drosjeløyver som alle har registrerende taksametere. Selskapets omsetning var i dette året ca 4 000 000 NOK Selskapet ble ledet av Jan Aage Sletten som arbeidende styreformann.

2001.
Selskapet ble nå etablert med forskjellige avdelinger. Det ble opprettet en salgsavdeling , regnskaps/faktura og IT- teknisk avdeling i tillegg til den tradisjonelle administrative biten. Det ble prosjektert og utviklet systemer for datadrift i Søgne kjøredistrikt samt innføring av registrerende taksametere.
Parallelt med dette pågikk det forhandlinger om oppkjøp og nedleggelse av Søgne Taxisentral samt emisjon rettet mot løyvehaverne der.
Den 6. november var dette en realitet og Vest-Agder Fylkeskommune opphevet vedtektene for drift av Søgne Taxisentral. Denne ble da lagt ned. Det ble samtidig rettet emisjon mot løyvehaverne i Søgne (Søgne Taxisentral), og de to sentralene fusjonerte. Fra november det året formidlet Taxi Sør også turfordelingen i Søgne kommune via sitt dataanlegg (NERA TDS).
Løyveantallet ble jevnlig økt, både med småbiler og minibusser tilrettelagt for rullestoler, slik at ved utgangen av året rådde selskapet over 48 drosjeløyver i Kristiansandsregionen og hadde en godt utbygget infrastruktur som strakk seg fra kommunegrensen Mandal i vest til Lillesand i øst. Selskapet ble ledet av
Jan Aage Sletten og hadde en omsetning på ca. 12 000 000 NOK

2002.
Etter hvert som selskapet har vokst har det vært nødvendig å styrke kompetansen i selskapet. Ledere har vært sendt på kurser/skole og opplæring. Det har blitt opprettet en ny avdeling som håndterer kvalitetssikring. Det har samtidig har vært nødvendig å styrke juridisk kompetanse i selskapet. Det ble derfor laget en samarbeidsavtale med Advokathuset Kjær & co som fra nå av håndterer juridiske spørsmål knyttet til driften. Sommeren 2002 rettet taxisentralene i Arendal og Grimstad (I-Taxi) forespørsel til Taxi Sør om assistanse vedrørende utbygging av trafikkstyringssystem (datadrift) ved sine sentraler. Taxi Sør påtok seg en rådgivende rolle i valg av leverandør og del- prosjektering av utbyggingen. Det ble i tillegg inngått samarbeidsavtale med I-taxi om kjøp av formidling og sentralbordtjenester. Taxi Sør AS i Kristiansand driver nå denne tjenesten for drosjene i Arendal og Grimstad (I-Taxi A/S)
Taxi Sør AS anser nå diskusjonene i Agder fylkene for ferdig når det gjelder valg av teknologi vedrørende datadrift. NERA TDS brukes nå av fra Vest-Agder: Taxi Sør i Kristiansand og Søgne, Taxisentralen i Mandal samt at alle taxiene i Aust-Agder har vedtatt innkjøp av dette taksametersystemet. Det er i tillegg noen få bopelsløyver i Vest-Agder som på selvstendig grunnlag har gått til anskaffelse av NERA TDS registrerende taksametere (Disse kan knyttes til vårt system) Jan Aage Sletten ble gjenvalgt som styreformann og ledet selskapet gjennom året. Selskapets omsetning var ca. 20 000 000 NOK
Selskapet hadde 62 drosjeløyver i Kristiansandsregionen tilsluttet selskapet ved utgangen av året.

2003.
Selskapet fremstår nå som en moderne og konkurransedyktig taxisentral. Med det tekniske formidlingsutstyret som Taxi Sør rår over, har vi kapasitet til å formidle turer for mange sentraler. Det ble derfor fra vinteren 2003 inngått avtale om å formidle turer for I-Taxi (Arendal- og Grimstad Taxisentraler) visse tider av døgnet. Taxi Sør har et lønnsbudsjett for år 2003 på om lag 3,5 millioner kroner.
Taxi Sør AS vinner dette året sitt første store anbud som leverandør av transporttjenestene for Kristiansand Kommune. Selskapet har dette året totalt 62 tilsluttede drosjeløyver, og ligger an til å ha en omsetning på ca 25 mill NOK. Selskapet opprettet dette året full IT-avdeling og kvalitetssikringsavdeling med basis i T.Q.M. Av hensyn til arbeidsbyrde ble ordningen med arbeidende styreformann endret fra oktober dette året. Selskapet skiller fra nå mellom daglig leder og styrets leder. Jan Aage Sletten er ansatt som daglig leder for selskapet. Selskapets aksjonærer (drosjeeierne) besluttet i desember dette året å tilføre Taxi Sør AS en ekstra selskapskapital, for å kunne gjennomføre strategien i 5 årsplanen vedrørende oppbygging av storsentral i Agder regionen ca 1,5 mill NOK. Taxi Sør AS ble av Dagens Næringsliv kåret til vinner av Gaselle konkurransen i Vest Agder ( Størst økonomisk vekst gjennom siste 4 år, 728 %)

2004
Taxi Sør AS vant anbudsutlysningen av RTV-kjøringen i kommunene Søgne, Songdalen og Hægebostad. Drosjeeierene i Songdalen, Eiken/Hægebostad, Lillesand og Marnadal går inn i Taxi Sør AS. Det er nå ca 135 biler i Vest Agder som har TDS taksametere, i Aust Agder har samtlige. Vi ser nå at drosjeeierene i Vest-Agder og nære deler av Aust-Agder samler seg rundt selskapet. I forbindelse med samarbeidsavtalene blir transportavtalene overført Taxi Sør AS..

# I forbindelse med regnskapstallene gjelder omsetningen selskapet Taxi Sør AS. . Omsetningen som drosjebilene genererer er ikke medtatt i disse beløpene.
Selskapets biler omsetter for ca 60 millioner NOK slik at den totale omsetningen
selskapet genererer er på ca 85 millioner NOK.